Keskerakonna Saue valimislubadused 2021 - 2025

KOGUKONDA KAASAV SAUE

 • Kaasame kogukonnad valla arengu otsustusprotsessi.
 • Asutame asumi ja külavanematest nõukoja, millele anname reaalse õiguse kaasa rääkida valla jaoks olulistes küsimustes.
 • Loome Saue vallavolikogu juurde noorte volikogu nende paremaks esindamiseks vallas.

NOORTELE PANUSTAV SAUE

 • Tasuta lasteaiakoht igale lapsele, et tagada lapse heaolu sõltumata vanemate elukohast ja sissetulekust, suurendame sõimekohtade arvu.
 • Igale lapsele üks tasuta huviring. 
 • Suurendame toetusi lasterikastele ja toimetulekuraskustega peredele!

TERVIST VÄÄRTUSTAV SAUE

 • Toetame valla territooriumil toimuvaid spordivõistlusi ja tublisid sportlasi.
 • Laiendame välispordi võimalusi kogu vallas.
 • Tasuta spordisaali või ujula külastus igale Saue valla eakale.

TURVALINE SAUE

 • Tugevdame Saue valla kogukondi, panustades Saue valla vabatahtlike pääste- ja abipolitsei ning MTÜ Naabrivalve tegevusse.
 • Korraldame Saue valla elanikele ja elutähtsa teenuse pakkujatele koolitusi ning õppuseid, et suurenda valmisolekut kriisidega toimetulemiseks.
 • Tõstame Saue valla kodude ohutust.

ETTEVÕTLIK SAUE

 • Toetame innovatiivset ja rohepöördele suunatud ettevõtluse arengut.
 • Kehtestame toetusmeetmed alustavatele ettevõtetele.
 • Loome Sauele ettevõtlusinkubaatori.
 • Kehtestame korra, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele omavalitsus vastab 30 päeva asemel 2 nädalaga.

INIMESI VÄÄRTUSTAV SAUE

 • Toetame puuete ja erivajadustega laste erispetsialiste lisapalgaga!
 • Leiame võimaluse toetada täiendavalt omastehooldajaid.
 • Parandame tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes nii õppuritele kui ka õpetajatele.
 • Igale eakale Saue valla poolt pensionilisa sünnipäevakuul!            
 • Säilitame ja väärtustame kultuurielu kogu valla territooriumil.

KAASAEGNE LINNARUUM SAUEL

 • Kujundame Saue linnast Harjumaa kaasaegseima vallakeskuse.
 • Lahendame liikluskorralduse tiheasustusaladel Saue vallas, ohutu koolitee kõigile lastele.
 • Ühendame valla keskusega ääremaadega läbi toimiva ühistranspordi.
 • Tagame Saue valla elanikele tasuta sõidu Tallinna linna ühistranspordis, pikendame nr 18 liini Saueni